1. Ons motto is dat elk kind met plezier naar school moet kunnen gaan, zich daar thuis

    voelt en steeds meer zelfvertrouwen krijgt. We besteden dan ook veel aandacht aan    

    een veilige leeromgeving waarin alle kinderen gezien en gewaardeerd worden.

2. We geven ieder kind de aandacht waar het recht op heeft, zowel de ‘snellere’ als de

    ‘langzamere’ leerling, zodat iedereen zich kan ontwikkelen binnen zijn/haar eigen

    mogelijkheden;

3. We bieden leerlingen kansen om te ontdekken wat hun talenten zijn.

4. We stimuleren kinderen hun taken zelfstandig te plannen en verantwoordelijkheid te

    nemen voor hun werk, omdat wij vinden dat deze vaardigheden ertoe bijdragen dat 

    kinderen eigenaarschap krijgen over hun eigen ontwikkeling.

5. We streven naar een hoog ambitieniveau van onze kinderen. We streven naar

uitdaging, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek/wetenschap, cultuur, ondernemerschap & ICT.

6. Ons taalbeleid is gericht op meertaligheid. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen les in

    Engels, Nederlands en Fries.

7. Wij zijn een actieve school die naast het ‘normale’ lesprogramma regelmatig

participeert in vele culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten. Denk hierbij aan het deelnemen aan verschillende sportdagen in de regio en verschillende excursies in de natuur.

8. We vinden het belangrijk ouders te betrekken bij de school van hun kind(eren); van

    hulp bij activiteiten tot het meedenken over nieuwe ontwikkelingen. We hebben een   

    lage drempel. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, willen we dit als team snel

    oplossen.

9. Voor- en naschoolse opvangmogelijkheden zijn voor handen.