VISIE OP HB

STICHTING ROOBOL

Stichting Roobol zet zich in voor inclusief passend onderwijs voor alle kinderen. Het is onze missie om het beste uit alle leerlingen te halen. Deze missie wordt gerealiseerd middels het strategisch beleid, welke ook te vinden is op de website van stichting Roobol.

In eerste instantie is het onze missie om voor iedere leerling een goed passend onderwijsaanbod te realiseren binnen het reguliere onderwijs, zodat leerlingen binnen hun eigen omgeving naar school kunnen. Wanneer echter blijkt dat dit aanbod ontoereikend is en de school na verschillende interventies niet in staat is gebleken het beste uit deze leerling te halen kan het voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs (VHB) een oplossing zijn. Daarom zijn er binnen onze stichting twee scholen die een specifiek aanbod en expertise hebben voor hoogbegaafde kinderen, namelijk It Skriuwboerd in Surhuisterveen en de Burgerschool in Dokkum. Daar waar het kan, leren deze leerlingen samen met de leerlingen in het reguliere onderwijs en daar waar het nodig is, leren ze apart in hun eigen VHB groep. We werken met het VHB vanaf groep 3, onder de voorwaarde dat de leerling voldoende zelfstandig is en kan lezen (E3 behaald). Uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen het onderwijs volgen op school. Het onderwijs in onze scholen moet uiteindelijk leiden tot:

·       Kinderen die vertrouwen hebben in zichzelf, doorzetten en lef tonen.

·       Veerkrachtige kinderen die zelf keuzes durven maken en de moed tonen om hiervoor uit te komen.

·       Kinderen die respect hebben voor zichzelf, voor de mensen om hen heen en voor de wereld.

·       Kinderen die waardevolle kennis tot zich hebben genomen en hier kritisch naar kunnen kijken. Hierbij gaat het zowel om kennis t.a.v. de kerndoelen alsook om kennis t.a.v. eigen interesses van het kind.

·       Kinderen die beschikken over onderzoekende vaardigheden en creatief, kritisch, reflectief en analytisch kunnen denken. 

·       Kinderen die boven zichzelf uitstijgen.