We vinden we het zeer belangrijk dat de school voor de ouders een open karakter heeft. Ouders moeten zich bij de school en het onderwijs betrokken voelen.

Een gezonde wisselwerking tussen school en thuis vormt een basis voor kwalitatief goed onderwijs. Vanuit school worden diverse activiteiten ontwikkeld om de betrokkenheid van ouders te waarborgen:

  1. Wekelijks ontvangen de ouders per e-mail een nieuwsbrief. Door middel van deze nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van “het reilen en zeilen op school”. De nieuwsbrief zal via onze schoolapp op zaterdag gemaild worden.
  2. Ouders hebben een belangrijke ondersteunende rol binnen het onderwijs. Er zijn ouders actief bij o.a. handvaardigheid/techniek, sport- en spelactiviteiten, schoolreizen, voorstellingen en bij het versieren van de school (versierteam), etc.
  3. Ouders worden een aantal keren per schooljaar op school uitgenodigd om de ontwikkeling van hun zoon/dochter met de groepsleerkracht te bespreken.
  4. Ieder schooljaar organiseren de groepsleerkrachten aan het begin van het jaar een groepsavond. Op deze avond krijgen ouders informatie over de organisatie van het onderwijs in de betreffende groep.
  5. Thematische ouderavonden worden geregeld georganiseerd, soms in nauwe samenwerking met de MR.

De school stelt zich ten doel iedere leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daarbij neemt het aanleren van de (basis)vaardigheden, lezen, schrijven, rekenen en taal een centrale plaats in.

Zeker niet minder belangrijk vinden we de sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling van leerlingen.

Iedere leerling zal op school een eigen individuele ontwikkeling doormaken. Deze ontwikkeling wordt bepaald door diverse factoren (die niet alle door school te sturen zijn). Ons onderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van ieder kind, rekening houdend met zijn/haar specifieke aanleg en mogelijkheden.

Wat verwacht de school van de ouders?

  • Wanneer ouders vragen t.a.v. het onderwijs van hun kind hebben, verwacht de school dat dit kenbaar wordt gemaakt: ze hiervoor terecht bij de groepsleerkracht. Mocht het eventueel daarna nodig zijn, dan kunt u terecht bij de directie.
  • Wanneer er wijzigingen zijn in persoonsgegevens (tel.nummers, email etc.) willen we hiervan spoedig op de hoogte gesteld worden.
  • De ouders verlenen hun medewerking aan “ondersteunende acties” zoals die door de ouderraad worden georganiseerd.