We vinden we het zeer belangrijk dat de school voor de ouders een open karakter heeft. Ouders moeten zich bij de school en het onderwijs betrokken voelen. Een gezonde wisselwerking tussen school en thuis vormt een basis voor kwalitatief goed onderwijs. Vanuit school worden diverse activiteiten ontwikkeld om de betrokkenheid van ouders te waarborgen. Zo zijn er:

 

- Voldoende mogelijkheden om ouders te informeren over de school en ze mee te laten

  leven met wat er op school gebeurt;

- Voldoende mogelijkheden om ouders activiteiten (mee) te laten organiseren;

- Voldoende mogelijkheden om ouders mee te laten denken en mee te laten beslissen;

- Voldoende mogelijkheden om ouders te informeren over het welbevinden en de

  vorderingen van hun kind om ze van daaruit te laten participeren in het leerproces van hun

  kinderen.

Wat mogen de ouders van de school verwachten:

De school stelt zich ten doel iedere leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daarbij neemt het aanleren van de (basis)vaardigheden, lezen, schrijven, rekenen en taal een centrale plaats in.

Zeker niet minder belangrijk vinden we de sociaal emotionele- en creatieve ontwikkeling van leerlingen. Iedere leerling zal op school een eigen individuele ontwikkeling doormaken. Deze ontwikkeling wordt bepaald door diverse factoren (die niet alle door school te sturen zijn). Ons onderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van ieder kind, rekening houdend met zijn/haar specifieke aanleg en mogelijkheden.

Wat verwacht de school van de ouders

-       Wanneer ouders vragen t.a.v. het onderwijs van hun kind hebben, verwacht de school dat dit kenbaar wordt gemaakt bij de groepsleerkracht. Mocht het eventueel daarna nodig zijn, dan kunt u terecht bij de directie.

-       De ouders verlenen hun medewerking aan “ondersteunende acties” zoals die door de ouderraad worden georganiseerd.

-       Wanneer er wijzigingen zijn in persoonsgegevens (tel.nummers, e-mail  etc.) willen we hiervan spoedig op de hoogte gesteld worden. Dit kan via de groepsleerkrachten.