Met onze visie streven we ernaar om een veilige- en inspirerende leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen zich kunnen ontplooien tot zelfverzekerde en wereldwijze individuen. Leerlingen die na hun tijd op It Skriuwboerd klaar zijn om actief deel te nemen aan de samenleving en bij te dragen aan een mooie- en hopelijk betere wereld.

Wat verder: 

3-talig Onderwijs:

Als een gecertificeerde drie-talige school bieden we onze leerlingen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in verschillende talen. We erkennen de waarde van meertaligheid en willen onze leerlingen voorbereiden op een wereld waarin grenzen vervagen of op zijn zachts gezegd die grenzen o.a. door social media steeds kleiner worden. Naast het bevorderen van een brede taalvaardigheid, streven we ernaar om begrip voor verschillende culturen en tradities te vergroten

Sport en Cultuur:

Om de algehele ontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen, bieden we een breed scala aan sportieve en culturele activiteiten aan. Door middel van deze activiteiten stimuleren we een gezonde levensstijl, bevorderen we teamwork en sociale vaardigheden, prikkelen we hun creativiteit en moedigen we expressie aan.

Praktische talenten:

Aan de andere kant vergeten we ook het praktische talent van leerlingen niet en bieden we jaarlijks verschillende activiteiten aan zoals timmeren, solderen, kleien en koken. Talentontwikkeling is dan ook een belangrijk aspect van ons onderwijs. We erkennen de unieke talenten en interesses van elke leerling en streven ernaar om hen deze talenten  - bijvoorbeeld middels onze talentenmiddagen -  te laten ontdekken en te benutten.

De leerling:

We willen de zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij onze leerlingen bevorderen. Dat wil zeggen dat we hen ruimte en begeleiding bieden om hun eigen leerproces vorm te geven en doelen te stellen. Door het aanmoedigen van zelfreflectie en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerervaring, willen we leerlingen in staat stellen om zelfstandige en levenslange leerders te worden. Dit vraagt om het ontwikkelen en toepassen van zogenaamde executieve functies waar we middels een gedegen doorgaande lijn, gericht aandacht aan besteden

De ouders:

Als laatste  - maar absoluut niet het minst belangrijk -   hechten we veel waarde aan goede oudercontacten. We geloven dat een nauwe samenwerking tussen school en ouders essentieel is voor het welzijn en de educatieve groei van onze leerlingen. We streven ernaar om open communicatielijnen te behouden, regelmatige oudergesprekken te organiseren en ouders te betrekken bij het leerproces van hun kinderen.