De medezeggenschapsraad (MR)

Aan de school is wettelijk een medezeggenschapsraad (MR) verbonden (ref. Wet Medezeggenschap Scholen – WMS). De MR spreekt enkel namens onze school.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met onderwerpen, die in principe alle ROOBOL scholen betreffen. Zie voor nadere details de website van ROOBOL (www.roobol-onderwijs.nl) en/of de website van de GMR (gmr-roobol.nl)

De MR van “It Skriuwboerd” heeft als doel de verschillende betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven én om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden.

De MR heeft het recht advies te geven of instemming te verlenen (of te weigeren) voor verschillende onderwerpen aangaande de school.

Bij instemmingsrecht gaat het om zaken die betrekking hebben op een voorgenomen beleid of die een wijziging van het beleid vragen zoals:

•      Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

•      Vaststelling of wijziging van het schoolplan, zorgplan, leerplan, gedragsregels, schoolgids,

·       Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de ondersteunende werkzaamheden van ouders.

·       Vaststelling of wijziging van het arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn.

•      Wijziging van het MR-reglement.

 

Bij adviesrecht gaat het om o.a. de volgende onderwerpen:

•      Verandering van de grondslag van de school

•      Fusie, samenwerking met een andere school

•      Taakverdeling van de schoolleiding

•      Vakantieregeling

•      Beleid voor onderhoud en huisvesting

•      Groepsindeling

•      Inzet leerkrachturen

 

Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgesteld.

 

De MR telt zes leden: drie ouders en drie teamleden van It Skriuwboerd. Via verkiezingen worden de ouderleden gekozen uit ouders van leerlingen voor een periode van drie jaar.

De vergaderfrequentie is zes à acht keer per jaar afhankelijk van de bijzonderheden op school. Verder onderhoudt de MR contact met de ‘eigen’ Ouderraad (OR) over het wel en wee op de school / scholen.

 

De MR probeert het beste voor de kinderen te bereiken en een waarborg te geven voor een goede studie en een plezierig en leerzaam verblijf op onze school.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

o   Mevr. Wiranda Stam              Ouder             Voorzitter        w.stam@roobol.frl

o   Mevr. Anna Veenstra             Ouder             Secretaris       anna.veenstra@roobol.frl

o   Dhr. Aldert v.d. Weg             Ouder             Lid                   a.vanderweg@roobol.frl

o   Mevr. Michelle Koenen                                  Personeel       m.koenen@roobol.frl

o   Dhr. Harm Jan Voersma                                Personeel       h.voersma@roobol.frl

o   Mevr. Ilse Roest                                            Personeel       es.roest@roobol.frl