De Ouderraad (OR)

Onze ouderraad fungeert als smeerolie voor de school. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten. De ouderraad schakelt daarbij andere ouders als hulpkrachten in en zorgt dat de communicatie tussen school en ouders goed verloopt. Hoewel de ouderraad geen medezeggenschapsraad is, fungeert zij wel als belangrijk klankbord voor de ouders. De ouderraad kan aan de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook kan men de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad adviseren over hun stemgedrag. Kortom, de ouderraad neemt een cruciale positie in.

 

Onze OR bestaat de OR uit acht personen. Verder worden de volgende taken van de ouderraad in haar huishoudelijk reglement en statuten vermeld:

1)    Een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.

2)    De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;

3)    Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;

4)    Activiteiten te organiseren, zoals evenementen voor en door leerlingen, ouderavonden en vergaderingen;

5)    De belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding, en zo nodig bij het bevoegd gezag.

 

Enkele praktische zaken van de ouderraad zijn het assisteren bij de organisatie van evenementen en de jaarlijkse feestelijke ouderavond, kerstfeest, Sinterklaas, schoolreisjes, sportevenementen, enzovoort. Veel schoolactiviteiten worden door de ouderraad financieel ondersteund.

De OR komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Bij deze vergaderingen is er één teamlid en een directielid aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar en belangstellende ouders zijn dus van harte welkom. Daarnaast organiseert men een jaarlijkse vergadering (zakelijke ouderavond) voor alle ouders. Dan worden de verslagen van de penningmeester en de secretaris behandeld en worden de verkiezingen van ouderraadsleden gehouden.

 

Samenstelling Ouderraad

Grietje van der Weg – Zijlstra (voorzitter), Maaike Helfrich (penningmeester), Tiny Boerma, Laura Kraaijeveld, Theo van der Veen, Robert Snoek, Hedi Kuipers – Bosma en  Dennis Wijnstra

                       

Er is altijd wel hulp nodig, dus wilt u wat doen voor school, meld dit dan aan het team of aan 1 van bovenstaande ouderraadsleden.