1. Ons motto is dat elk kind met plezier naar school moet kunnen gaan, zich daar thuis

    voelt en steeds meer zelfvertrouwen krijgt. We besteden dan ook veel aandacht aan    

    een veilige leeromgeving waarin alle kinderen gezien en gewaardeerd worden.

 

2. We geven ieder kind de aandacht waar het recht op heeft, zowel de ‘snellere’ als de

    ‘langzamere’ leerling, zodat iedereen zich kan ontwikkelen binnen zijn/haar eigen

    mogelijkheden;

 

3. We bieden leerlingen kansen om te ontdekken wat hun talenten zijn.

 

4. We stimuleren kinderen hun taken zelfstandig te plannen en verantwoordelijkheid te

    nemen voor hun werk, omdat wij vinden dat deze vaardigheden ertoe bijdragen dat 

    kinderen eigenaarschap krijgen over hun eigen ontwikkeling.

 

5. We streven naar een hoog ambitieniveau van onze kinderen. We streven naar

uitdaging, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek/wetenschap, cultuur, ondernemerschap & ICT.

 

6. Ons taalbeleid is gericht op meertaligheid. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen les in

    Engels, Nederlands en Fries.

 

7. Wij zijn een actieve school die naast het ‘normale’ lesprogramma regelmatig

participeert in vele culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten. Denk hierbij aan het deelnemen aan verschillende sportdagen in de regio en verschillende excursies in de natuur.

 

8. We vinden het belangrijk ouders te betrekken bij de school van hun kind(eren); van

    hulp bij activiteiten tot het meedenken over nieuwe ontwikkelingen. We hebben een   

    lage drempel. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, willen we dit als team snel

    oplossen.

 

9. Voor- en naschoolse opvangmogelijkheden zijn voor handen.

 

 

Als je zaken belangrijk vindt, moet je ook kunnen laten zien hoe je daar gestalte aan geeft

en wat je daarin bereikt hebt. Zo zijn we er trots op dat:

 

1. We een gecertificeerde Vreedzame school zijn en ook jaarlijks goed tot zeer goed

    scoren voor wat betreft de tevredenheid van ouders en leerlingen.

2. We een gecertificeerde Drie-talige school zijn waar, indien beschikbaar, ook een native

    speaker aan verbonden is.

3. Door Veilig Verkeer Nederland aan onze school het Verkeerslabel is toegekend;

4. We een breed pakket aan activiteiten kunnen aanbieden. Zo doen we aan   

    schoolzwemmen, nemen we deel aan de avond 4-daagse en gaat iedere leerling van

    onze school een keer op excursie naar herinneringskamp Westerbork, het Rijks

    Museum en de Tweede Kamer.

5. We verschillende moderne leermiddelen in huis hebben, zoals I-Pads, een 3D-printer,

    3D-pennen, drones, robots, etc. waar de leerlingen mee leren te werken via workshops

    die door de oudere leerlingen worden verzorgd.

6. We vanaf 2019-2020 voltijds hoogbegaafdheids onderwijs bieden. Daarnaast bieden

    we specifieke ondersteuning voor de meerbegaafde kinderen in de groep, worden er

    schooloverstijgend periodiek voor deze leerlingen inspirerende activiteiten op

    verschillende locaties georganiseerd en hebben we tevens interne plusgroepen.

7. We een uitdagend en ruim plein hebben, met veel verschillende speelmogelijkheden.

8. We leerlingen hebben die met trots kunnen zeggen dat ze op onze school zitten!