Dit vinden wij belangrijk: 

  1. Ons motto is dat elk kind met plezier naar school moet kunnen gaan, zich daar thuis voelt en steeds meer zelfvertrouwen krijgt. We besteden dan ook veel aandacht aan een veilige leeromgeving waarin alle kinderen zich gewaardeerd en gezien voelen.
  2. We geven elk kind evenveel aandacht, zowel de ‘snellere’ als de ‘langzamere’ leerling, zodat iedereen zich kan ontwikkelen binnen zijn/haar eigen mogelijkheden;
  3. We stimuleren kinderen hun taken zelfstandig te plannen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk;
  4. We streven naar een hoog ambitieniveau van onze kinderen. We streven naar uitdaging, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, techniek en ondernemerschap & ICT.
  5. Ons taalbeleid is meertalig. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen les in Engels, Nederlands en Fries.
  6. Wij zijn een actieve school die naast het ‘normale’ lesprogramma regelmatig participeert in vele culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten.
  7. We vinden het belangrijk ouders te betrekken bij de school van hun kind(eren); van hulp bij activiteiten tot het meedenken over nieuwe ontwikkelingen. We hebben een lage drempel. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, willen we dit als team snel oplossen.
  8. Voor- en naschoolse opvangmogelijkheden zijn voor handen.

Als je zaken belangrijk vindt, moet je ook kunnen laten zien hoe je daar gestalte aan geeft en wat je daarin bereikt hebt. Zo zijn we er trots op dat:

1. We een gecertificeerde Vreedzame school zijn en ook jaarlijks goed tot zeer goed scoren voor wat betreft de leerlingentevredenheid.

2. We een gecertificeerde Drie-talige school zijn;

3. Door Veilig Verkeer Nederland aan onze school het Verkeerslabel is toegekend;

4. We een breed pakket aan activiteiten kunnen aanbieden. Zo doen we aanSchoolzwemmen, nemen we deel aan de avond 4-daagse en gaan we op excursie naarbijvoorbeeld herinneringskamp Westerbork.

5. We verschillende moderne leermiddelen in huis hebben, zoals I-Pads, een 3D-printer, 3D-pennen, drones, robots, etc.

6. We ruimte kunnen bieden aan een Roobolbrede Plusklas voor kinderen die meeraankunnen

7. We een prachtig, ruim plein hebben, met veel verschillende speelmogelijkheden voor leerlingen.

8. Wij middels de schoolapp (skriuwboerd.socialschools.nl) ouders regelmatig op de hoogte kunnen stellen van wat er in de groepen en op school gebeurt.